วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

buddha-p1-test

***ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1***buddha-p1-test-key

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - เฉลย


buddha-p1-test-6

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
buddha-p1-test-5

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุขbuddha-p1-test-4

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
buddha-p1-test-3

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 3 พุทธสาวก และชาดก
buddha-p1-test-2

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก


buddha-p1-test-1

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา